Facebook icon 1

 

Aktivity

Jazykové centrum ako špecializované pracovisko FF UKF vykazuje vedecko-výskumné, publikačné a výučbové aktivity. Pod záštitou Jazykového centra bolo zorganizovaných už niekoľko medzinárodných vedeckých a odborných konferencií a seminárov. Pracovníci Jazykového centra sú hlavnými  riešiteľmi a spoluriešiteľmi projektov a grantov, sú autormi viacerých publikácií (monografie, učebné texty, vedecké a odborné články).

 

konferencie   projekty a granty
 Publikácie  zborníky
 podujatia  Z tvorby našich študentov