Facebook icon 1

Literárna beseda s Máriou Bátorovou

Mária Bátorová predstavila spoločensko-politický román Stred preložený do nemčiny. Literárnu besedu zorganizovalo Jazykové centrum spolu s Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultrúr. Doc. Ján Gallik a Dr. Renáta Machová sprevádzali autorku čítaním, po ktorom nasledovalo interview s autorkou románu.

      Román Mitte                            Román Mitte 01

Read More: Literárna beseda s Máriou Bátorovou

Vedomostná súťaž - Ruská kultúra a história

Študenti ruského jazyka sa 5.3. 2019 zúčastnili vedomostnej súťaže Русская культура zameranej na ruskú kultúru a históriu s následným vyhodnotením a ocenením víťazov.

53484844 314803072720897 3352730060569182208 n   53896963 2325118920871459 6112154412610748416 n

Read More: Vedomostná súťaž - Ruská kultúra a história

Slovenčina v Porýní

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre si študenti pripomenuli významný dátum v dejinách slovanského písomníctva, a to 14. február, ktorý je venovaný výročiu sv. Konštantína. 

 Rsz 02

 

Read More: Slovenčina v Porýní

Vianočné zvyky so zahraničnými študentmi

 

Študenti zo Španielska, Ruska, Ukrajiny, Uzbekistanu, Moldavska a Macedónska si pripomenuli čaro slovenských Vianoc.

Read More: Vianočné zvyky so zahraničnými študentmi

Workshop - Čínsky kútik

Lektor čínskeho jazyka Zhang zorganizoval 26. novembra 2018 pre študentov UKF v Konfuciovej triede workshop s názvom "Čínsky kútik", na ktorom predstavil históriu čínskeho písma. 


Read More: Workshop - Čínsky kútik

Týždeň vedy a techniky na UKF

        V rámci projektu Týždeň vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Jazykového centra bol zorganizovaný cyklus premietania dokumentárnych filmov v cudzích jazykoch. V dňoch 6.11.18 a 7.11.18 mali študenti UKF, ale aj žiaci základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa na workshope s názvom The Internet Revolution and Digital Future Technology. Po sledovaní dokumentárneho filmu k problematike internetovej revolúcie sa zúčastnení aktívne zapájali do diskusie v anglickom jazyku, vyjadrovali svoje postoje, názory, skúsenosti, ale aj možné predikcie do blízkej budúcnosti. Spoločne analyzovali rozmach tohto fenoménu od jeho počiatku až po dnešok. Vo voľnej diskusii študenti vyjadrovali svoje názory na témy ako napr. dôveryhodnosť údajov na internete, technologické omyly, či rast sociálnych sietí - blogovanie, myspace, flickr ako módna záležitosť alebo trvalý trend premeny sveta na globálnu dedinu.

Read More: Týždeň vedy a techniky na UKF

Jazykové centrum otvorilo kurz slovenčiny

Jazykové centrum pod vedením riaditeľky prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD., organizuje kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov v priestoroch Filozofickej fakulty v čase od 10. 9. 2018 do 21. 9. 2018. Na organizačnom zabezpečení kurzu sa podieľali  prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., a prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PhDr. Ľuboš Török, PhD. Slávnostného otvorenia kurzu sa zúčastnil dekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Výučbu v dopoludňajších hodinách vedú dve vyučujúce Mgr. Renáta Machová, PhD., a Mgr. Alica Ternová, PhD. O kultúrny program v popoludňajších hodinách sa postará Mgr. Oľga Csalová, PhD. Jazykový kurz predstavuje pre študentov jazykovú prípravu na denné štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v akademickom roku 2018/2019.

Letná škola slovenského jazyka

Jazykové centrum FF UKF pod vedením prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD. a Ing. Anity Garajovej, PhD., z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF zorganizovali v máji po druhýkrát Letnú školu slovenského jazyka pre študentov z Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (BSFU). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ktorý privítal študentov a predstavil im možnosť jestvujúcej spolupráce medzi oboma univerzitami. Vzdelávaciu a kultúrnu dimenziu kurzu viedla Mgr. Renáta Machová, PhD.
LS2018 23          LS2018 22

Read More: Letná škola slovenského jazyka

Slovenčina ako slovanské esperanto

V letnom semestri 2017/2018 sa zahraniční študenti na FF UKF v Nitre pravidelne stretávali na kurze slovenského jazyka, kde sa zdokonaľovali v jazyku krajiny, ktorú si vybrali na svoje semestrálne štúdium. Na jazykový kurz sa prihlásili študenti zo slovanských krajín, ktorí sa dorozumievali celý čas v slovanskom esperante – v slovenčine.
ZS2018 02 ZS2018 03

Read More: Slovenčina ako slovanské esperanto

Študenti z Pekingu na UKF v Nitre

Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre prebiehal od 11. do 16. júna 1. ročník letnej jazykovej školy pre čínskych študentov z prestížnej Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (Beijing Foreign Studies University). Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., riaditeľka Jazykové centra FF UKF v spolupráci s Ing. Anitou Ivankovou, PhD. z referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF organizačne a obsahovo zabezpečili atraktívny výučbový program letnej školy obohatený o spoznávanie kultúry a histórie Nitry a jej okolia.

china1 china3

Read More: Študenti z Pekingu na UKF v Nitre

Jazyky a kultúry: Jazyk v zbližovaní kultúr

24. apríla 2014 Jazykové centrum realizovalo ďalšiu prednášku v rámci cyklu Jazyky a kultúry. O problematike jazykov a ich vplyve na interkultúrny dialóg prednášala Doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.

 

JK202
JK201
JK203

Jazyky a kultúry: Súčasné Rusko

30. októbra 2013 Jazykové centrum zrealizovalo prvú prednášku v rámci cyklu Jazyky a kultúry. O historických i aktuálnych procesoch v Ruskej federácii prednášal Mgr. Pavol Adamka, PhD.

 

Rusko102
Rusko101
Rusko103

Bratislavské stretnutia 2013

9. - 13. októbra 2013 sa Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. a Mgr. Pavol Adamka, PhD. zúčastnili významného rusistického podujatia, ktoré pravidelne organizuje Asociácia rusistov Slovenska - Bratislavské stretnutia 2013.

 

BV102
BV101
BV103

Návšteva Dr. Rozália Somogyi–Jakab

V dňoch 23. 9. – 28. 9. 2013 bola v rámci mobility Campus projekt hosťom Jazykového centra Dr. Rozália Somogyi–Jakab, CSc. Pracovné stretnutie s pracovníkmi JC sa nieslo v duchu hľadania možnosti spolupráce s Európskym konzorciom pre certifikáciu znalosti moderných jazykov v Pécsi. Odzneli aj dve prednášky na tému Perspektívy a nové smerovanie Národných skúškových centier ECL. Keďže Jazykové centrum je aj NSC ECL, uvítalo cenné podnety a návrhy ďalšieho skvalitňovania certifikácie.

 

Pecs201
Pecs202

Medzinárodná konferencia v Tunise

Na pozvanie Ministerstva školstva Tuniskej republiky sa Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. a Mgr. Pavol Adamka, PhD. zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk – reč – špecializácia (ruský jazyk v sfére medzinárodného turizmu), ktorú zorganizoval v dňoch 16. – 18. apríla 2012 Vyšší inštitút jazykov Tunisa (Institut Supérieur des Languages de Tunis), pôsobiaci ako súčasť Univerzity Kartága.

 

TU02
TU01
TU03

Zahraniční študenti sa učili slovenčinu už po piaty raz

V Jazykovom centre FF UKF v Nitre sa v období od 16. januára do 3. februára 2012 uskutočnil už po piatykrát intenzívny kurz slovenského jazyka ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE pre zahraničných študentov. Na kurze sa zúčastnilo 15 študentov z Francúzska, Talianska, Španielska, Turecka, Slovinska, Estónska a Lotyšska. Na slávnostnom ukončení kurzu odovzdal dekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, PhD., spolu s riaditeľkou JC prof. PaedDr. E. Zelenickou, PhD. študentom certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu. Študenti ocenili zmysluplnosť intenzívnej jazykovej prípravy bezprostredne pred začiatkom ich študijného pobytu na univerzitách na Slovensku.

 

Erazmus501
Erazmus502
Erazmus503