Facebook icon 1

 

Konferencie

2020: Odborný cudzí jazyk vo firemnej, inštitucionálnej a akademickej praxi

Please, click on the images below to learn more details about the conference:

pozvanka SJ

pozvanka 02

2018: Jazyk – Certifikácia moderných európskych jazykov

Konferencia bola tematicky zameraná na výučbu cudzích jazykov v celoeurópskom kontexte, moderné metódy výučby cudzieho jazyka, evalváciu/testovanie jazykových zručností, založenie regionálnych skúškových centier ECL, štandardizované testovanie jazykových zručností, inováciu kurikúl a učebných textov na výučbu cudzieho jazyka, na slovenčinu doma a v zahraničí - skúsenosti, perspektívy a inštitucionálnu bázu slovenčiny pre cudzincov.

2012-2014-2016: Jazyk – Kultúra – Spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2, 3.

Cyklus dištančných konferencií, ktoré si stanovili cieľ poodhaliť a osvetliť najrozmanitejšie stránky výskumu a interpretácie vzájomných vzťahov týchto navzájom determinovaných a determinujúcich sa faktorov v komplexných súvislostiach z lingvistického, literárnovedného, kulturologického a didaktického aspektu. V odborných príspevkoch sa jednotliví autori zamerali primárne na nové filologické a medziodborové hľadania v oblasti recipročnej interakcie na línii Jazyk – Kultúra – Spoločnosť. Vzhľadom na problematiku riešeného projektu KEGA 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov bola tematika druhého a tretieho ročníka (2014, 2016) exaktnejšie špecifikovaná na úlohu médií v spoločnosti a ich vplyv na jazyk a kultúru. Výstupom všetkých troch konferencií sú rovnomenné zborníky.

31.5.2012 - Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti)

Dištančná konferencia si stanovila za cieľ poodhaliť a osvetliť najrozmanitejšie stránky výskumu a interpretácie vzájomných vzťahov týchto navzájom determinovaných / determinujúcich faktorov v komplexných súvislostiach z lingvistického, literárnovedného, kulturologického a didaktického aspektu. Vo vydanom zborníku sme zamerali svoju pozornosť predovšetkým na nové filologické hľadania v oblasti recipročnej interakcie na línii Jazyk – Kultúra – Spoločnosť.

31.5.2010 - Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov

V poradí piata konferencia, organizovaná Jazykovým centrom FF UKF, ktorá uzatvára sériu primárne zameranú na problematiku vyučovania cudzích jazykov v rámci nefilologických odborov. Cieľom dištančnej konferencie a monotematického zborníka bolo zmapovanie súčasného stavu (rozsahu využitia historicko-kulturologických poznatkov a ich sprostredkovanie na hodinách cudzieho jazyka) a stanovenie východísk pre obsahovú diverzifikáciu cudzojazyčného vzdelávania nefilológov v smere osvojovania si bázy historického a kulturologického minima, ktoré je nevyhnutné pre primárne pochopenie, následné kognitívne spracovanie a sprostredkovanie spoločensko-politickej reality krajiny osvojovaného jazyka.

19.5.2008 - Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu

Medzinárodná dištančná vedecká konferencia bola opäť venovaná špecifickej problematike vyučovania cudzích jazykov nefilológov, tentokrát s dominantným zameraním na otázky jazykového vzdelávania v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Ústrednou témou konferencie bola problematika vytvorenia novej koncepcie výučby, vymedzenie úrovne ovládania cudzieho jazyka, otázky obsahu, rozsahu a realizácie cudzojazyčnej výučby v doktorandskom štúdiu, čo korešpondovalo s predmetom riešenia výskumnej úlohy KEGA 3/4001/06: Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia.

30.5.2006 - Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov

Medzinárodná vedecká konferencia bola opäť primárne zameraná na špecifickú problematiku vyučovania cudzích jazykov v rámci nefilologických odborov (sekcia – Cudzí jazyk na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia), ale aj v doktorandskom štúdiu (sekcia – Cudzí jazyk v doktorandskom štúdiu). Pozornosť sa sústredila predovšetkým na kulturologické aspekty výučby cudzích jazykov. Príspevky účastníkov sa venovali otázkam vyučovania širokého spektra cudzích jazykov v podmienkach multikultúrnej Európy. Napriek jazykovej rôznorodosti ústredným motívom, ktorý rezonoval vo všetkých referátoch, bola otázka interkultúrnej a multikultúrnej výchovy, ktorá ako súčasť výučby cudzích jazykov by mala študentov viesť k poznaniu, že jazyk ako dorozumievací prostriedok nám umožní postupne spoznávať kultúru iného národa a vzájomným poznávaním sa môže dospieť aj k vzájomnej tolerancii, ktorá je nevyhnutným predpokladom koexistencie rôznych kultúrnych spoločenstiev v európskom priestore.

konf2006a
konf2006b
konf2006c

19.5.2004 - Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná otázkam využitia moderných metodických prístupov a postupov. Prednášajúci sa zamerali na aktuálne problémy rozvíjania jednotlivých druhov rečových zručností, otázky prekladu a tlmočenia, úloha fonetiky a gramatiky v jazykovom vzdelávaní, prácu s odborným textom, zastúpenie poznatkov kultúry a reálií jednotlivých krajín, analýzu a interpretáciu literárnych textov ako dôležitého prostriedku formovania literárnej kompetencie, využitie audiotextov, videonahrávok a multimediálnych prostriedkov ako významného motivačného činiteľa, vzťah učiteľa a študenta z aspektu súčasných trendov v cudzojazyčnej výučbe, analýzu učebných materiálov a študijných programov pre rôzne stupne jazykového vzdelávania, tvorbu učebných textov, využitie internetu a dištančného vzdelávania, e-learningu. Tematickú rôznorodosť príspevkov organicky spojila orientácia na racionalizáciu vysokoškolskej výučby cudzích jazykov, ako aj snaha prispieť k jej zefektívneniu.

7.2.2002 - Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov

Jazykové centrum Filozofickej fakulty UKF v Nitre usporiadalo 7. februára 2002 odborný seminár no aktuálnych otázkach vyučovania cudzích jazykov. V intenciách riešenej problematiky boli všetky príspevky ladené metodicky. Najdiskutovanejšími témami boli otázky obsahu a rozsahu výučby cudzích jazykov na jednotlivých typoch škôl, výber adekvátnych učebníc, kritérium hodnotenia, nové trendy vo výučbe cudzích jazykov, práca s odbornou terminológiou, komplexná inovácia a racionalizácia cudzojazyčnej výučby.