Facebook icon 1

 

Projekty a granty

KEGA č. 005UKF-4/2019: Inovácia jazykovej prípravy v kontexte duálneho a celoživotného vzdelávania v súlade so špecifickými potrebami regiónu
Projekt Inovácia jazykovej prípravy v kontexte duálneho a celoživotného vzdelávania v súlade so špecifickými potrebami regiónu (005UKF-4/2019) sa zameriava na aktualizáciu a reaktiváciu odbornej jazykovej prípravy študentov v kontexte duálneho vzdelávania na stredných odborných školách technického zamerania a pedagogických zamestnancov (učiteľov a majstrov odbornej výchovy), príp. iných zamestnancov ako súčasti celoživotného vzdelávania, v súlade s požiadavkami a potrebami daného regiónu a priemyselného sektora (predovšetkým automobilového sektora). Zodpovedný riešiteľ: Mgr. PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
 
UGA č. III/8/2019: Kognitívne vedy a ich využiteľnosť pri výučbe cudzích jazykov
Aktuálnosť predkladaného projektu je determinovaná nielen zvyšujúcim sa záujmom o nové poznatky na poli kognitívnej lingvistiky, ale aj jej interdisciplinárnym charakterom, vďaka ktorému je táto problematika zaujímavá nie len v oblasti lingvistiky, ale aj filozofie, psychológie, sociológie, entolingvistiky a didaktiky. Edukačné aktivity kognitívneho typu stavajú študenta do situácie, kedy musí riešiť rôzne typy problémov, pričom sú využívané viaceré druhy stimulov v závislosti od povahy študenta alebo študentov v skupine. Ich nespornou výhodou je samostatná práca študenta a rozvoj kreativity. Avšak, evidujeme absenciu odborných štúdií a prác venovaných analýze kognitívnych procesov, ich následného zohľadnenia pri výučbe cudzích jazykov a to najmä v slovenských vedeckých štúdiách a výskumoch.
 

KEGA č. 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov
Projekt je zameraný na inováciu nefilologických študijných programov a za konkrétny cieľ si kladie prehĺbenie podielu profesijno-odborných a etnokultúrnych prvkov vo výučbe cudzieho jazyka (anglického a ruského) v študijnom odbore žurnalistika prostredníctvom implementácie nových učebných modulov kombinovanej cudzojazyčnej výučby (prezenčnej i dištančnej formy) do bakalárskeho štúdia daného odboru. Týmto spôsobom sa snaží i aktualizovať motivačno-edukačné zložky, ktoré sa nemalým spôsobom podieľajú na vytváraní priaznivého enviromentu v procese zvyšovania jazykových kompetencií a zručností. Súbežne s tvorbou, aplikáciou a verifikáciou uvedených modulov cudzojazyčného vzdelávania v rámci projektu vznikajú nové učebné materiály, reflektujúce aktuálne potreby odboru (vo forme printových a elektronických publikácií a e-learningových kurzov) a prebiehajú prednášky v cudzích jazykoch a praktické workshopy pre budúcich novinárov. Zodpovedný riešiteľ: Pavol Adamka.

Web-stránka projektu: http://kega013.ff.ukf.sk

KEGA 084-034UKF-4/2010: Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov
Projekt má za cieľ stanoviť východiská obsahovej diverzifikácie cudzojazyčného vzdelávania nefilológov v smere osvojenia si bázy historického a kulturologického minima, ktoré je nevyhnutné pre primárne pochopenie a následné kognitívne spracovanie a sprostredkovanie spoločenskopoliticke reality krajiny osvojovaného jazyka. Zameriame sa na zmapovanie rozsahu využitia historicko-kulturologických poznatkov a ich sprostredkovanie na hodinách cudzieho jazyka. Na základe zistenej aktuálnej situácie v oblasti cudzojazyčnej výučby nefilologických odborov na vybraných vysokých školách budú zhromaždené poznatky vyhodnotené z hľadiska obsahu, rozsahu využitia a vhodnosti vzhľadom na komunikačné potreby študentov nefilologických odborov, predovšetkým študentov žurnalistiky a politologických odborov a následne využité ako východisko pre vytvorenie doplnkového študijného modulu: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov, jako i učebných materiálov pokrývajúcich požiadavky tohto programu. Zodpovedný riešiteľ: Elena Zelenická.

UGA II/12/2009: Príprava cvičebnice a konverzačnej príručky na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka
Podstatou predkladaného projektu je vytvorenie takého súboru cvičení, ktoré študentom umožnia efektívne precvičovanie nadobudnutých vedomostí, komunikačne zakotvené používanie a rozvíjanie osvojenej slovnej zásoby. Zostavenie súboru jazykových/gramatických cvičení bude zohľadňovať náročnosť jednotlivých jazykových javov z perspektívy ich osvojovania si zahraničnými študentmi. Zodpovedný riešiteľ: Renáta Machová.

UGA II/18/2009: Najdôležitejšie aspekty mediálnej komunikácie súčasnosti vzhľadom na odborný cudzí jazyk
Projekt reaguje na aktuálnu potrebu nových učebných materiálov odborného anglického jazyka pre mediálne odbory. Prioritou riešiteľského tímu je preskúmanie aktuálnych tém, odbornej lexiky a štylistiky a ich zaradenie nielen do nových učebných textov, ale aj nového kurikula anglického jazyka pre študijný odbor. Zodpovedný riešiteľ: Oľga Csalová.

UGA II/20/2009: Učebné materiály na disciplínu Politická angličtina
V rámci katedry Politológie a európskych štúdií na Filozofickej fakulte v Nitre sa vyprofilovali dva študijné odbory - politológia a európske štúdiá. Vzhľadom na povahu oboch odborov je nevyhnutná potreba zvýšenia dotácie hodín cudzieho jazyka. S prihliadnutím na praktickú stránku seminára a prínos skrípt pre študentov, rozhodli sme sa využívať a pracovať s autentickými materiálmi, so skutočnosťami reálneho života, s ktorými študenti prichádzajú do styku. Zodpovedný riešiteľ: Lenka Michelčíková.

CGA II/5/2008: Učebné texty z ruského jazyka pre začiatočníkov – študentov nefilologického zamerania
Projekt sa zameriava na zmapovanie základných požiadaviek kladených na všeobecnú i odbornú komunikačnú kompetenciu (obsah i rozsah) študentov jednotlivých profesijných odborov našej univerzity, ktoré majú vo svojom študijnom programe zaradenú ponuku ruského jazyka a na analýzu efektivity uplatňovaných didaktických prístupov, komunikačných a motivačných aktivít v cudzojazyčnej výučbe cieľovej sociálnej skupiny. Na základe získaných výsledkov budú skoncipované učebné texty z ruského jazyka pre začiatočníkov – študentov nefilologického zamerania. Zodpovedný riešiteľ: Pavol Adamka.

CGA II/1/2007: Impementácia interkultúrnej tématiky do kurikúl jednotlivých odborov
Projekt sa zaoberá vysoko aktuálnou témou, a to implementáciou interkultúrneho vzdelávania do škôl. Pomocou rozvinutia diskusie a zorganizovania odborného seminára spojeného s workshopom projekt sleduje cieľ, ktorým je pomôcť pedagógom získať potrebné informácie o interkultúrnom vzdelávaní . Výstupom projektu bude vydanie metodického materiálu pre pedagógov. Zodpovedný riešiteľ: Dana Kecskésová.

CGA II/3/2007: Príprava a realizácia vysokoškolských učebných textov pre arabský jazyk
Cieľom projektu je príprava a realizácia VŠ učebných textov pre arabský jazyk určených nefilológom a zodpovedajúcich potrebám praxe, čomu bude prispôsobený výklad gramatiky, výber slovnej zásoby a okruhov konverzačných tém vychádzajúcich z arabských a slovenských reálií. Tieto učebné texty budú zamerané na zvládnutie všeobecného jazyka na úrovni začiatočníkov a mierne pokročilých. Zodpovedný riešiteľ: Eva Al-Absiová.

CGA II/4/2007: Učebné materiály- konverzačné cvičenie v anglickom jazyku
Projekt sa zameriava na zmapovanie rozsahu a obsahu použitia komunikačných, situačne zameraných aktivít , na hodinách cudzieho jazyka. Na základe výsledkov analýzy budú skoncipované doplnkové učebné texty zamerané na vybrané komunikačné témy, ktoré budú v procese cudzojazyčnej výučby slúžiť najmä pre nasledujúce potreby: naučiť študentov komunikovať, naučiť ich nebáť sa komunikovať a "vynájsť sa" pri komunikácii. Zodpovedný riešiteľ: Martina Macúchová.

GAM I-07-229-02: Multimediálna didaktická pomôcka na osvojenie si francúzskej gramatiky a slovnej zásoby pre začiatočníkov
V tomto projekte našu pozornosť sústreďujeme na začiatočníkov. Správne osvojenie si gramatických javov a slovnej zásoby na tejto úrovni je nevyhnutné pre ďalšie napredovanie v štúdiu tohoto pomerne zložitého jazyka. Cieľom tohoto projektu je predstaviť techniky, ktorými môžeme prispieť k osvojeniu si správnej francúzskej gramatiky a slovnej zásoby. Zodpovedný riešiteľ: Lenka Michelčiková.

GAM I/2006/FF: Lingvistická analýza súčasnej ruskej tlače a jej využitie v praxi
Ciele projektu: zjednotiť postupy lingvistickej analýzy textov mimo závislosti od špecifických požiadaviek na ňu; aplikovať postup jednotnej lingvistickej analýzy na praktickom materiále - zmapovať stav jazyka publicistických žánrov súčasných ruských periodík (novín) s mienkotvorným obsahom; poskytnúť teoretické východiská pre analýzy podobných druhov aktuálnych textov a metodologické usmernenia pre ich aplikáciu v procese lingvistického vzdelávania. Zodpovedný riešiteľ: Pavol Adamka.

KEGA 3/4001/06: Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia
Projekt rieši problematiku vyučovania cudzích jazykov na III. stupni vysokoškolského vzdelávania. Na základe kategorizácie, kritérií, požiadaviek na jazykovú spôsobilosť navrhuje novú koncepciu cudzojazyčnej výučby pre doktorandov. Cieľom navrhovanej koncepcie je ďalej rozvíjať u doktorandov už existujúce komunikačné zručnosti a vedomosti z cudzieho jazyka a pripraviť ich na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú prácu. Zodpovedný riešiteľ: Elena Zelenická.

CGA II/1/2006: Príprava a realizácia odborných textov z anglického jazyka
Texty pre politológiu a EŠ. Zodpovedný riešiteľ: Pavol Burcl.

CGA II/2/2006: Učebné materiály pre žurnalistov
Projekt sa zameriava na sprehľadnenie všeobecných poznatkov týkajúcich sa možného využívania učebných textov na VŠ, na zmapovanie aktuálnej situácie v oblasti cudzojazyčnej výučby študentov žurnalistiky na vybraných VŠ a vyhodnotenie z rôznych hľadísk. Výsledkom bude skoncipovaná forma tematického okruhu súboru doplnkových textov, forma vysokoškolských učebných textov. Zodpovedný riešiteľ: Oľga Čumová.

GAM XIII/2005/FF: Príprava a realizácia vysokoškolského učebného textu pre študentov odboru Európske štúdiá
Keďže študenti absolvujú šesť semestrov jazykovej prípravy, v rámci ktorej sa učia o kultúre a reáliách anglicky hovoriacich krajín cieľom nášho projektu bolo pripraviť odborný študijný materiál v anglickom jazyku, zaoberajúci sa reáliami a základnými faktami anglicky hovoriacich krajín. Po získaní základných faktov sme pripravený učebný vydali na CD nosiči. Zodpovedný riešiteľ: Dana Kecskésová.

CGA /II/3/2005: Práca s textom pri výučbe cudzých jazykov u dospelých
Projekt sa zameriava na analyzovanie situácie v oblasti používania jazykových učebníc vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách, na vyhodnotenie požiadaviek, ktoré sú kladené pri výučbe cudzieho jazyka jednotlivými študijnými skupinami. Na základe výsledkov analýzy bude navrhnutý tematický súbor doplnkových textov vo forme vysokoškolských učebných textov. Zodpovedný riešiteľ: Jana Waldnerová.

CGA II/I/2004: Videoprogramy pri výučbe cudzích jazykov
Projekt sa zaoberá zmapovaním, používaním audiovizuálnej techniky a jej efektívnosti pri výučbe cudzích jazykov. Zodpovedný riešiteľ: Mária Csiffáryová.

GAM 18/FF/2004: Diagnostifikácia učebných výsledkov študentov za podpory multimédií v kontexte výučby cudzích jazykov
Projektom sme chceli zistiť atraktívnosť, ale hlavne efektivitu použitia počítačového testu v diagnostickej fáze vyučovacieho procesu. V prvej fáze projektu bola vypracovaná multimediálna učebná pomôcka, ktorá obsahovala otázky z gramatiky anglického jazyka a slovnej zásoby, v rozsahu učiva prebraného za jeden semester. V druhej fáze bola následne táto pomôcka odskúšaná na skupine študentov Jazykového centra. Zodpovedný riešiteľ: Dana Kecskésová.

CGA II/5/2003: Výučba cudzích jazykov-ciele a prostriedky ich dosiahnutia
Projekt je zameraný na riešenie problematiky detailného rozpracovania výučby cudzích jazykov pre dospelých v rámci fakultatívnej výučby na vysokých školách, ale aj v rámci jazykových kurzov poriadaných jazykovým centrom. Kladie si za úlohu rozpracovať návrhy prostriedkov na dosiahnutie stanovených cieľov. Zodpovedný riešiteľ: Elena Zelenická.