logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

JAZYKOVÉ SKÚŠKY ECL

EURÓPSKE KONZORCIUM PRE CERTIFIKÁCIU ZNALOSTI MODERNÝCH JAZYKOV
EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT
IN MODERN LANGUAGES

V súlade so zásadami stanovenými v rámci štandardizácie je dnes možné absolvovať jazykové skúšky ECL z viacerých oficiálnych jazykov EÚ a európskych jazykov (napr. angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, slovenčina, poľština, maďarčina, rumunčina, bulharčina, čeština, chorvátčina, ruština, srbčina).

Jazykové skúšky ECL sa organizujú päťkrát ročne (vo februári, apríli, júni, októbri a decembri). V prípade záujmu uchádzačov skúškové centrá organizujú prípravné kurzy, na ktorých sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi komponentmi skúšky, pričom môžu pod vedením kvalifikovaných učiteľov absolvovať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom tzv. vzorových testov (MUSTERTESTS).

Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne, unifikované so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEF). Ide o úrovne A2, B1, B2, C1.

Na všetkých štyroch úrovniach sa testujú a hodnotia štyri základné jazykové schopnosti/zručnosti:
1.    Čítanie textu s porozumením (READING),
2.    Počúvanie textu s porozumením (LISTENING),
3.    Tvorba (štylizácia) textu (WRITING),
4.    Komunikačné schopnosti (ORAL COMMUNICATION).

HODNOTENIE SKÚŠKY

Z jazykovej skúšky ECL je možné získať v každej zo štyroch zručností 25 bodov, t. j. celkovo 100 bodov. Certifikát sa udeľuje každému absolventovi, ktorý dosiahol 40% celkového hodnotenia z každej zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), no pri celkovom hodnotení ústnej a písomnej časti skúšky dosiahol v priemere 60%. Ústna časť skúšky (počúvanie a hovorenie) musí mať v priemere minimálne 60%. Písomná časť skúšky (čítanie a písanie) musí mať v priemere minimálne 60%.  V prípade neúspešného absolvovania je možné skúšku opakovať. Uchádzač opakuje iba tú časť skúšky (písomnú, resp. ústnu), z ktorej nevyhovel.

UZNÁVANIE SKÚŠOK ECL

Jazyková skúška ECL môže byť akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického diplomu alebo titulu PhD., pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktorandi, lektori cudzích jazykov, diplomati a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

 

Prihláste sa k nám na jazykové skúšky ECL

V februárovom termíne sa bude testovať anglický jazyk (úroveň B2 a C1).

Deadline prihlášok 10. január 2022

 Termíny skúšok:      

calendar     

 

 Elektronická prihláška:

ECL LOGO 

        Info k platbe:

       contract 

Informačný leták:

ECL foto         

Prihláška nadobúda platnosť po uhradení poplatku (najneskôr v deň deadlinu).

Link na online registráciu: https://exam.eclexam.eu/

Do prihlášky uviesť názov skúškového centra:NITRA Univerzita Konštantína Filozofa, 949 74 Hodžova 1

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRIHLÁŠKY JE ZASLANIE SCANU O ÚHRADE POPLATKU (najneskôr v deň deadlinu) NA EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom: ezelenickaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alebo na telefónnom čísle: +421 37 6408 460

                                              +421 905 537606