Facebook icon 1

JAZYKOVÉ SKÚŠKY ECL
EURÓPSKE KONZORCIUM PRE CERTIFIKÁCIU ZNALOSTI MODERNÝCH JAZYKOV
EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT
IN MODERN LANGUAGES

 

V súlade so zásadami stanovenými v rámci štandardizácie je dnes možné absolvovať jazykové skúšky ECL z viacerých oficiálnych jazykov EÚ a európskych jazykov (napr. angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, slovenčina, poľština, maďarčina, rumunčina, bulharčina, čeština, chorvátčina, ruština, srbčina) /viac pozri na www.ecl.hu/.

Jazykové skúšky ECL sa organizujú päťkrát ročne (vo februári, apríli, júni, októbri a decembri). V prípade záujmu uchádzačov skúškové centrá organizujú prípravné kurzy, na ktorých sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi komponentmi skúšky, pričom môžu pod vedením kvalifikovaných učiteľov absolvovať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom tzv. vzorových testov (MUSTERTESTS).

Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne, unifikované so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEF). Ide o úrovne A2, B1, B2, C1.

Na všetkých štyroch úrovniach sa testujú a hodnotia štyri základné jazykové schopnosti/zručnosti:
1.    Čítanie textu s porozumením (READING),
2.    Počúvanie textu s porozumením (LISTENING),
3.    Tvorba (štylizácia) textu (WRITING),
4.    Komunikačné schopnosti (ORAL COMMUNICATION).

HODNOTENIE SKÚŠKY

Z jazykovej skúšky ECL je možné získať v každej zo štyroch zručností 25 bodov, t. j. celkovo 100 bodov. Certifikát sa udeľuje každému absolventovi, ktorý dosiahol 40% celkového hodnotenia z každej zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), no pri celkovom hodnotení ústnej a písomnej časti skúšky dosiahol v priemere 60%. Ústna časť skúšky (počúvanie a hovorenie) musí mať v priemere minimálne 60%. Písomná časť skúšky (čítanie a písanie) musí mať v priemere minimálne 60%.  V prípade neúspešného absolvovania je možné skúšku opakovať. Uchádzač opakuje iba tú časť skúšky (písomnú, resp. ústnu), z ktorej nevyhovel.

UZNÁVANIE SKÚŠOK ECL

Jazyková skúška ECL môže byť akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického diplomu alebo titulu PhD., pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktorandi, lektori cudzích jazykov, diplomati a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

TERMÍNY SKÚŠOK ECL 2019