Facebook icon 1

Cudzí jazyk pre akademické účely 2

Jazyková skúška LS 2018/2019:
 
Dátum Hodina Miestnosť
     
30. máj 2019 10:00 - 12:00  H 107
4. jún 2019 10:00 - 12:00 H 107

Požiadavky na absolvovanie doktorandskej skúšky:

Na konkrétny termín skúšky sa doktorand prihlasuje pomocou AIS.

Skúška pozostáva z ústnej časti formou powerpointovej prezentácie, kde doktorand v anglickom jazyku stručne predstaví:

- seba a svoje pracovisko,
- predmet svojej dizertačnej práce a výskumu,
- predstavy o svojom budúcom profesijnom smerovaní,

Doktorand preukáže schopnosť voľne diskutovať o predmete svojho výskumu, o odborných témach, ktoré sú obsiahnuté v príslušnom vednom odbore, ako aj o bežných konverzačných témach.

Náhradou za doktorandskú skúšku je i absolvovanie skúšok ECL.