Facebook icon 1

Cudzí jazyk pre akademické účely 1

Kurz anglického jazyka pre doktorandov – zimný semester 2018/2019
(BSB - internát Nitra, B. Slančíkovej 1)
 
Dátum  Hodina  Miestnosť  Vyučujúci
       
15. 1. 2019 9.15 - 12.30 hod. BSB 109  
16. 1. 2019 9.15 - 12.30 hod. BSB 109  
17. 1. 2019 9.15 - 12.30 hod.  BSB 109   
22. 1. 2019 9.15 - 12.30 hod.  BSB 109   
23. 1. 2019 9.15 - 12.30 hod.  BSB 109   

Požiadavky na absolvovanie kurzu anglického jazyka pre doktorandov:

- aktívna účasť na seminároch
- literatúra: MICHELČÍKOVÁ, L. a kol: Academic English for PhD Students. Nitra: UKF, 2012. 114 s. ISBN 978-80-558-0174-2.

Doktorandi externého štúdia, ktorí neabsolvujú jazykový kurz:

Overovanie jazykovej spôsobilosti – zimný semester 2018/2019
Dátum Hodina Miestnosť
     
29. 1. 2019 09.00 - 12.00 hod. H 108
5. 2. 2019 09.00 - 12.00 hod. H 108

Požiadavky pre doktorandov, ktorí neabsolvujú jazykový kurz:
- štrukturovaný životopis v cudzom jazyku
- anotácia k odbornému príspevku


Charakteristika kurzu

Kurz anglického jazyka pre doktorandov je zameraný na poslucháčov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania a po obsahovej aj formálnej stránke organizácia kurzu vychádza z niekoľkých zásadných faktorov. Prvým z nich je fakt, že doktorandské štúdium predpokladá istú úroveň zvládnutia všeobecného jazyka. V ideálnom prípade by to bola angličtina na bežnej komunikatívnej úrovni. Druhým faktorom je špecifickosť doktorandského štúdia – a síce fakt, že sa jedná o poslucháčov rôznorodých odborov (prírodných, humanitných a pod.). Tretím je zameranie doktorandského štúdia na samostatnú vedecko-výskumnú prácu a s tým spojené používanie anglického jazyka v špecifických situáciách: štúdium odbornej literatúry a všeobecne odborných materiálov v cudzom jazyku, prezentácia vlastných výsledkov či už písomnou formou v podobe rôznych článkov, štúdií, príspevkov, alebo ústne na konferenciách, fórach a odborných seminároch. Všetky uvedené faktory ovplyvňujú osnovy kurzu a rovnako aj voľbu študijného materiálu, ktorý zostavili pracovníci Jazykového centra.

Odporúčaná literatúra: Michelčíková, L. a kol.: Academic English for PhD Students, Nitra, 2012
kolektív autorov: English for PhD Students, Nitra, 2008

Kurz je obsahovo rozdelený do piatich celkov a zameriava sa na prienikové témy tak, aby vyhovoval potrebám študentov všetkých doktorandských odborov.

Reading comprehension

Prvý obsahový celok stavia na tzv. reading comprehension a  rozširovaní slovnej zásoby z profesijného a študijného prostredia.  Zameriava sa na sémantiku a lexiku akademického jazyka a pokrýva také javy v angličtine ako sú abreviácie, akronymá, slovotvorba (latinský a grécky základ slov, tvorba slov pomocou sufixov a prefixov) a sústreďuje sa na nácvik použitia tej akademickej a odbornej terminológie, ktorá je spoločná pre všetky špecializácie.

Academic writing

Ďalší celok sa sústreďuje na základy písomných zručností v angličtine (tzv. academic writing) a venuje sa takým javom ako citovanie, parafráza, resumé (annotation, summary), zásady pri písaní anglickej eseje, respektíve vedeckého článku, vnútorná formálna a obsahová súdržnosť textu, štylistika, písanie názvu rôznych druhov textov.

Oral presentation

Časť venovaná ústnej prezentácii (oral presentation) sa sústreďuje na ústny prejav ako taký – jeho obsahovú aj formálnu stránku, prípravu ústneho prejavu aj jeho samotnú realizáciu. Dotýka sa otázok, ktoré spadajú do oblasti rétoriky: vzbudenie a udržanie záujmu poslucháčov, tón hlasu, zrozumiteľnosť a plynulosť ústneho prejavu, pomocné techniky pri ústnom prejave, prezentácia materiálu a iné. Prakticky je časť zameraná na prípravu a samotnú prezentáciu ústneho prejavu.

Academic conference

Obsahový celok venovaný konferenciám (academic conference) pokrýva účasť na konferencii z viacerých pozícií: prednášateľ príspevku, účastník diskusie, organizátor konferencie a taktiež sa venuje otázkam akademickej spolupráce.

International cooperation

A nakoniec časť sústredená na akademickú spoluprácu   (international cooperation) sa zaoberá možnosťami mobilít, štipendií a akademických programov v rámci doktorandského štúdia. Zameraná je hlavne na získanie prehľadu o možnostiach medzinárodnej spolupráce a mobilít, prakticky  poskytuje priestor na nácvik lexiky a terminológie týkajúcich sa tejto oblasti, ale okrajovo zahŕňa aj preklad a rýdzo lingvistické javy ako sú anglická syntax a morfológia.

Cieľom kurzu je nájsť, zjednotiť a prakticky sa venovať takým odborným a jazykovým javom, ktoré by boli spoločné pre všetky špecializácie a poskytli by anglický jazykový základ pre ďalšie štúdium a prácu v akademickej oblasti.