Facebook icon 1

 

Učiteľské štúdium

V učiteľskom štúdiu študenti povinne absolvujú cudzí jazyk v rámci všeobecného základu (VZ), resp. Pedagogicko-psychologického a sociálneho základu pre bakalárske štúdium (BŠ PPSZ). V Jazykovom centre ponúkame výber z nasledovných cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský, španielsky, čínsky.

Zvolený cudzí jazyk študenti povinne absolvujú dva semestre (1 blok/týždeň). V prípade záujmu môžu pokračovať v štúdiu zvoleného jazyka ako voliteľného predmetu i v ďalších semestroch.

Vždy na začiatku akademického roka (september) je potrebné aby sa študenti informovali o aktuálnej ponuke pre daný akademický rok. Aktuálne informácie budú zverejnené na internetovej stránke JC, resp. na informačných tabuliach (Štefánikova 67 - v prízemí, Hodžova 1 - na 1. poschodí).

Zapisovanie do AIS

Študenti I. až III. roč. FF UKF Učiteľstva akademických predmetov (UAP) si vyberajú cudzí jazyk v rámci Všeobecného základu (resp. Pedagogicko-psychologického a sociálneho základu pre bakalárske štúdium) z ponuky Jazykového centra, ktorá je uvedená v „SPRIEVODCOVI ŠTÚDIOM“ pod VŠEOBECNÝM UČITEĽSKÝM ZÁKLADOM (resp. BŠ PPSZ)ako POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY pod názvom (údaj v zátvorke platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 2010/11 a neskôr):

   • Cudzí jazyk: Anglický jazyk 1-2 (CJUcAj1, CJUcAj2);
   • Cudzí jazyk: Nemecký jazyk 1-2 (CJUcNj1, CJUcNj2);
   • Cudzí jazyk: Ruský jazyk 1-2 (CJUcRj1, CJUcRj2;
   • Cudzí jazyk: Čínsky jazyk 1-2 (CJUcAr1, CJUcAr2).