logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Jednoodborové štúdium

V rámci jednoodborového štúdia si študenti vyberajú z našej jazykovej ponuky podľa svojho študijného plánu. Väčšina odborov v súčasnosti vyžaduje povinne kurzy anglického alebo ruského jazyka.  Obsah seminárov vyplýva  z dvoch podmienok. Po prvé z profilu jednotlivých študijných programov, kde je dôraz kladený predovšetkým na odbornú terminológiu a na osvojenie si zásad a špecifík cudzojazyčnej komunikácie v reálnom profesijnom prostredí. Samozrejmosťou výučby v každom študijnom odbore je i spoznávanie historicko-kulturologického a spoločenského pozadia jazykov.  A po druhé zo stupňa jazykových znalostí študentov: buď je výučba orientovaná na zvládnutie jazykových a komunikačných zručností všeobecného jazyka na úrovni C1 (v prípade 1. cudzieho jazyka) alebo B1-B2 (v prípade 2.cudzieho, t.j. nového jazyka).

Jazykové centrum zabezpečuje cudzojazyčnú výučbu nasledovných jednoodborových študijných programov Filozofickej fakulty. Jazyková ponuka je uvádzaná vo forme: študijný program, typ predmetu: hodinová dotácia/ počet semestrov – jazyk): 

- archeológia, C: 2h/2s - NJ/RJ
- muzeológia, C: 2h/4s - AJ
- história, A: 2h/2s - AJ/NJ, C: 2h/2s - RJ
- kulturológia, B: 2h/6s - AJ/NJ
- etika/aplikovaná etika - etika profesijných činností, C: 2h/2s - AJ/NJ
- estetika, B: 2h/4s - AJ/NJ
- marketingová komunikácia a reklama, B: 2h/2s - AJ
- etnológia, A: 2h/4s - RJ  
- sociológia, B: 2h/2s - AJ/NJ
- politológia, C: 2h/4s – ľubovoľný jazyk podľa ponuky (od 2.roč.)
- euroázijské štúdia, B: 2h/2s – Aj, 2.cudzí jazyk B: 2h/4s - RJ
- žurnalistika, B: 2h/6s - AJ/NJ
- riadenie kultúry a turizmu, C: 2h/6s - ľubovoľný jazyk podľa ponuky, resp.  C: 2h/4s - ľubovoľný jazyk podľa      ponuky v magisterskom štúdiu

V rámci Fakulty prírodných vied ponúka Jazykové centrum výučbu jazykov pre študijné programy: fyzika (A: 2h/2s – Aj) a aplikovaná informatika (B: 2h/2s – Aj).